Ngân Mãi chuông vàng 24 lần này là vở Hàn Mặc Tử do các diên viên sau :
Võ Thành Phê
Ngọc Đợi
Cao Thúy Vy
Nhơn Hậu
Lâm Ngọc Hoa
Nguyễn Văn Sơn
...
mời các bạn theo dõi